banner

CHÍNH PHỦ VIỆT NAM GIẢM 30% TIỀN THUÊ ĐẤT NHẰM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19 |

CHÍNH PHỦ VIỆT NAM GIẢM 30% TIỀN THUÊ ĐẤT NHẰM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19

Ngày 25 tháng 9 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (“Quyết định 27”).

1. Đối tượng hưởng ưu đãi theo Quyết định 27
Theo Điều 2, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm, được giảm tiền thuê đất.
Ưu đãi giảm tiền thuê đất theo Quyết định 27 còn áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất không thuộc đối tượng miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai có liên quan.

2. Mức giảm tiền thuê đất
Mức giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 được áp dụng cho các đối tượng được hưởng ưu đãi như nêu trên. Trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất trước khi có Quyết định 27, thì mức 30% này sẽ được áp dụng trên số tiền thuê đất phải nộp sau khi đã giảm.
Tuy nhiên, Quyết định 27 không áp dụng đối với số tiền thuê đất còn nợ trước năm 2021 và bất kỳ khoản tiền chậm nộp nào.

3. Hồ sơ và thủ tục
Người thuê đất sẽ chuẩn bị Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2021 kèm theo Quyết định 27 và Quyết định cho thuê đất hoặc Hợp đồng thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Người thuê đất cần nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất trước ngày 31 tháng 12 năm 2021. Hồ sơ nộp sau thời hạn này sẽ không được xem xét theo Quyết định 27.
Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xác định số tiền thuê đất được giảm và ban hành Quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định.
Trường hợp người thuê đất đã nộp tiền thuê đất của năm 2021 mà sau khi cơ quan có thẩm quyền xác định và quyết định giảm tiền thuê đất theo Quyết định 27, thì được trừ số tiền đã nộp dư ra vào tiền thuê đất của kỳ sau. Trường hợp không còn kỳ phải nộp tiền thuê đất tiếp theo thì thực hiện bù trừ hoặc hoàn trả số tiền nộp dư theo quy định pháp luật liên quan.
Ngoài ra, trường hợp người thuê đất đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định của Quyết định 27, nhưng sau đó cơ quan quản lý nhà nước phát hiện người thuê đất không thuộc trường hợp được giảm tiền thuê đất, thì người thuê đất phải trả lại đúng số tiền thuê trước khi giảm và tiền chậm nộp tương ứng.

THÔNG TƯ 14| QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHÍNH SÁCH TÁI CƠ CẤU NỢ VÀ GIẢM LÃI SUẤT VAY

Go to
  • Expertise
  • People
  • Cases
  • Courses