banner

GLOBAL TRADE & INVESTMENT | VCI-Legal

GLOBAL TRADE & INVESTMENT

On May 23rd 2022, US President Joe Biden launched discussions on a new economic cooperation initiative, named the Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (“IPEF”). With this new economic framework, Vietnam and other countries hope to strengthen and develop the digital economy, improve competitiveness, and adapt sustainably to bring prosperity to the country and the region. 
Vào ngày 23/5/2022, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã khởi động buổi thảo luận về một sáng kiến kinh tế mới có tên “Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương vì sự thịnh vượng (“IPEF”). Với khuôn khổ kinh tế mới này, Việt Nam và các quốc gia khác hi vọng có thể củng cố và phát triển nền kinh tế số, nâng cao khả năng cạnh tranh và thích ứng bền vững để mang lại sự thịnh vượng cho quốc gia và khu vực. 
On 9 February 2022, Vietnam signed the Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting
Corruption and bribery, which distort public spending and discourage investment and growth, has long been a pressing issue that requires attention and strict handling.
The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (“CISG”), drafted and adopted by the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), is a multilateral treaty that establishes a
Hiện nay, việc ghi nhãn hàng hóa đối với hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa nhập khẩu được quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 (“Nghị định 43”).
Currently, domestically circulated goods and imported goods labeling regulations are found in Decree No. 43/2017/ND-CP dated April 14, 2017 (“Decree 43”).
Vào ngày 16 tháng 9 năm 2021, Ngân hàng Thế giới thông báo sẽ ngừng xuất bản ấn phẩm hàng đầu có tên Doing Business của mình, dẫn chứng sự bất thường về dữ liệu các chỉ số môi trường kinh doanh toàn cầu trong các ấn bản gần đây.
On 16 September 2021, the World Bank Group announced they will discontinue its flagship publication the Doing Business report, citing data irregularities in recent editions of the global business climate index
Go to
  • Expertise
  • People
  • Cases
  • Courses
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh