banner

Special News |

Special News

Ngày 06 tháng 12 năm 2023, ông Phùng Anh Tuấn, Luật sư Điều hành của VCI Legal trình bày tại Hội ...
On December 06, 2023, our Managing Partner, Phung Anh Tuan, spoke at the Global Offshore Wind & ...
Vào ngày 15 tháng 11 năm 2023, ông Kent Wong, Luật sư Cộng sự của VCI Legal, đã có buổi trò chuyện ...
On November 15, 2023, Mr. Kent Wong, Partner at VCI Legal, gave a guest talk to students at the ...
On November 14, 2023, Tuan A. Phung, Managing Partner of VCI Legal, demonstrated his expertise in ...
Kent Wong, Chủ tịch Ủy ban Lĩnh vực Pháp lý của EuroCham, Đối tác và Giám đốc Thị trường vốn và ...
Mr. Kent Wong, Chairman of EuroCham’s Legal Sector Committee, Partner and Head of Banking and ...
Thailand e-Business Center (TeC) sent a letter extending its gratitude to VCI Legal for hosting a ...
On September 14 and 15, VietnamVCI Legal participated in the 2nd Port Development South East Asia ...
Kent Wong, Luật sư Cộng sự kiêm Giám đốc Bộ phận Ngân hàng và Thị trường vốn tại VCI Legal, trao ...
Kent Wong, Partner and Head of Banking and Capital Markets at VCI Legal, discussed Vietnam's ...
Go to
  • Expertise
  • People
  • Cases
  • Courses