banner

CORPORATE | VCI-Legal

CORPORATE

Đại dịch Covid-19 đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế thế giới và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Để vực dậy nền kinh tế, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Theo tinh thần của Nghị quyết 43, ngày 20/5/2022, Chính phủ tiếp tục nỗ lực ban hành Nghị định 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. 
The Covid-19 pandemic has caused the world’s economy serious damage and Vietnam was no exception. In order to revive the economy, the National Assembly issued Resolution No. 43/2022/QH15 on fiscal and pre-systematic policies to support the program of socio-economic recovery and development. The Government continued its efforts by issuing Decree 31/2022/ND-CP on interest rate support from the State budget for loans of enterprises, cooperatives, and business households.  
Luật Kinh doanh Bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014 (“Luật KDBĐS”) là một văn bản pháp lý phổ biến thường được tham khảo đến trong quá trình làm kinh doanh tại Việt Nam
The Law on Real Estate Business No. 66/2014/QH13 dated November 25, 2014 (“LOREB”) is a popular legal instrument that is referred when doing business in Vietnam due to the bustling real estate
Ngày 28 tháng 12 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 122/2021/NĐ-CP (Nghị định 122) về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, thay thế Nghị định số 50/2016/NĐ-CP (Nghị định 50).
On 28 December 2021, the Government issued Decree No. 122/2021/ND-CP (Decree 122) on administrative violations in the planning and investment field, which replaces Decree No. 50/2016/ND-CP (Decree 50).
Ngày 25 tháng 9 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (“Quyết định 27”).
On 25 September 2021, the Prime Minister issued Decision 27/2021/QD-TTg on the reduction of land rent in 2021 (“Decision 27”) for individuals and or organisations affected by the COVID-19 pandemic.
Thời gian vừa qua, Vietnam Airlines (VNA) liên tục thúc đẩy đề xuất áp dụng mức sàn giá vé đối với các tuyến bay nội địa. Điều này làm dấy lên sự quan ngại đến từ các đối thủ cạnh tranh trên thị trường, các khách hàng sử dụng
Go to
  • Expertise
  • People
  • Cases
  • Courses