banner

QUY ĐỊNH MỚI VỀ LÃI SUẤT HỖ TRỢ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI KHOẢN VAY CỦA DOANH NGHIỆP |

QUY ĐỊNH MỚI VỀ LÃI SUẤT HỖ TRỢ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI KHOẢN VAY CỦA DOANH NGHIỆP

Đại dịch Covid-19 đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế thế giới và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Để vực dậy nền kinh tế, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội (“Nghị quyết 43”). Theo tinh thần của Nghị quyết 43, ngày 20/5/2022, Chính phủ tiếp tục nỗ lực ban hành Nghị định 31/2022/NĐ-CP (“Nghị định 31”) về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh (“Doanh nghiệp”). 

 

Nghị định 31 quy định ba nội dung chính sau: 

1. Phân loại nhóm Doanh nghiệp được nhận lãi suất hỗ trợ; 

2. Điều kiện để được cấp lãi suất hỗ trợ; và  

3. Thời hạn và mức lãi suất hỗ trợ. 

 

1. Nhóm Doanh nghiệp được phép yêu cầu hỗ trợ lãi suất cho vay 

 

Theo Nghị định 31, các nhóm Doanh nghiệp được phép yêu cầu hỗ trợ lãi suất cho vay dường như là những nhóm bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi chính sách của các quốc gia khác cũng như của Việt Nam trong đại dịch Covid-19. Cụ thể: 

i. Nhóm Doanh nghiệp có mục đích sử dụng vốn vay thuộc một trong các ngành đã được đăng ký kinh doanh quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, bao gồm: hàng không, vận tải kho bãi (H), du lịch (N79), dịch vụ lưu trú, ăn uống (I), giáo dục và đào tạo (P), nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (A), công nghiệp chế biến, chế tạo (C), xuất bản phần mềm (J582), Lập trình máy vi tính và hoạt động liên quan (J-62), hoạt động dịch vụ thông tin (J-63); trong đó có hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho các ngành kinh tế nói trên (nhưng không bao gồm hoạt động xây dựng cho mục đích kinh doanh bất động sản quy định tại mã ngành kinh tế (L)); và 

ii. Nhóm Doanh nghiệp có mục đích sử dụng vốn vay để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng tổng hợp, công bố. 

Những quy định trên cũng gián tiếp hỗ trợ người lao động bằng việc xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân hoặc cải tạo các công trình cũ. 

 

2. Điều kiện để được nhận lãi suất hỗ trợ 

 

Để được hỗ trợ lãi suất, các Doanh nghiệp cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: 

1. Nộp hồ sơ đề nghị được hỗ trợ lãi suất và đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật; 

2. Các khoản vay được hỗ trợ lãi suất phải là khoản vay bằng đồng Việt Nam; 

3. Thỏa thuận cho vay và giải ngân phải được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023; và  

4. Mục đích sử dụng vốn vay phải tuân thủ các điều kiện nêu tại mục 1 nêu trên. Ngoài ra, yêu cầu hỗ trợ lãi suất của các Doanh nghiệp yêu cầu hỗ trợ lãi suất là các Doanh nghiệp chưa được hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước theo các chính sách khác. 

 

3. Thời hạn và mức lãi suất hỗ trợ 

 

Khi yêu cầu áp dụng hỗ trợ lãi suất được chấp thuận, Doanh nghiệp có thể nhận được mức lãi suất hỗ trợ là 2%/năm, tính trên số dư nợ vay và thời hạn cho vay hỗ trợ lãi suất thực tế từ ngày giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay theo thỏa thuận giữa Doanh nghiệp và ngân hàng thương mại được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng. 

Lãi suất hỗ trợ sẽ được áp dụng tối đa đến ngày 31/12/2023, tuỳ thuộc vào nguồn kinh phí hỗ trợ lãi suất. 

 

Chính sách hỗ trợ lãi suất này chỉ áp dụng cho các Doanh nghiệp có yêu cầu hỗ trợ lãi suất, không tự động áp dụng. Vì vậy, Doanh nghiệp cần đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, trung thực khi cung cấp hồ sơ cho ngân hàng trong quá trình yêu cầu hỗ trợ lãi suất và giải quyết yêu cầu được hỗ trợ lãi suất. 

 

Hơn nữa, vốn vay phải được sử dụng đúng mục đích theo hợp đồng vay vốn giữa doanh nghiệp và ngân hàng thương mại. Trường hợp xác định doanh nghiệp không đủ điều kiện, sử dụng vốn vay không đúng mục đích, không đủ điều kiện hỗ trợ thì doanh nghiệp nhận hỗ trợ lãi suất phải trả lại khoản vay theo Nghị định 31. 

 

Nghị định 31 có hiệu lực từ ngày 20/5/2022. 

Go to
  • Expertise
  • People
  • Cases
  • Courses