banner

Newly Published | VCI-Legal

Newly Published

Quy định mới có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2023 cho phép cấp e-visa cho công dân từ tất cả các quốc gia và các nới lỏng chính sách khác. Việt Nam đặt mục tiêu thúc đẩy du lịch và nền kinh tế thông qua các biện pháp này, sau tác động của đại dịch toàn cầu COVID-19.
New regulations effective from August 15, 2023, offer e-visas to all nationals, 3-month multiple-entry visas for all and a 45-day visa exemption for 13 countries. Vietnam aims to boost tourism and the economy through these measures, with VCI LEGAL offering support in this endeavor.
Go to
  • Expertise
  • People
  • Cases
  • Courses