banner

ENERGIES & INFRASTRUCTURE | VCI-Legal

ENERGIES & INFRASTRUCTURE

Ngày 28/5/2022, Nghị định 35/2022/NĐ-CP (Nghị định 35) quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế đã được kí ban hành. Nghị định 35 gồm 08 Chương, 76 Điều.  Đây là khung pháp lý quan trọng quy định về phương hướng xây dựng, phương án phát triển hệ thống khu công nghiệp (“KCN”) và khu kinh tế (“KKT”); đầu tư hạ tầng, thành lập, hoạt động, chính sách phát triển và quản lý nhà nước. 
On May 28, 2022, Decree 35/2022/ND-CP (“Decree 35”) stipulating the management of industrial parks and economic zones was signed and promulgated. Decree 35 includes 08 Chapters and 76 Articles.  This is an important legal framework stipulating the construction direction and development plan for the system of industrial parks (“IP”) and economic zones (“EZ”); infrastructure investment, establishment, operation, development policies and state management. 
Vào giữa tháng 8 năm 2021, Bộ Giao thông Vận tải (“GTVT”) đã trình Tờ trình số 7066 / TTr-GTVT (“Tờ trình 7066”) lên Thủ tướng Chính phủ (“Thủ tướng Chính phủ”) của Việt Nam, đề xuất phê duyệt hệ thống mạng lưới đường bộ
In mid-August, 2021, the Ministry of Transport (“MOT”) submitted Report No. 7066/TTr-GTVT (“Report 7066”) to the Prime Minister ("PM") of Vietnam, which proposed the approval for a national
  • First
  • 1
  • Last
Go to
  • Expertise
  • People
  • Cases
  • Courses