banner

ENERGIES & INFRASTRUCTURE | VCI-Legal

ENERGIES & INFRASTRUCTURE

Vào giữa tháng 8 năm 2021, Bộ Giao thông Vận tải (“GTVT”) đã trình Tờ trình số 7066 / TTr-GTVT (“Tờ trình 7066”) lên Thủ tướng Chính phủ (“Thủ tướng Chính phủ”) của Việt Nam, đề xuất phê duyệt hệ thống mạng lưới đường bộ
In mid-August, 2021, the Ministry of Transport (“MOT”) submitted Report No. 7066/TTr-GTVT (“Report 7066”) to the Prime Minister ("PM") of Vietnam, which proposed the approval for a national
  • First
  • 1
  • Last
Go to
  • Expertise
  • People
  • Cases
  • Courses