banner

NGHỊ ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU KINH TẾ |

NGHỊ ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU KINH TẾ

Ngày 28/5/2022, Nghị định 35/2022/NĐ-CP (Nghị định 35) quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế đã được kí ban hành. Nghị định 35 gồm 08 Chương, 76 Điều. 

Đây là khung pháp lý quan trọng quy định về phương hướng xây dựng, phương án phát triển hệ thống khu công nghiệp (“KCN”) và khu kinh tế (“KKT”); đầu tư hạ tầng, thành lập, hoạt động, chính sách phát triển và quản lý nhà nước. 

Trong đó, liên quan về việc đầu tư hạ tầng, xây dựng khu công nghiệp, Nghị định 35 bãi bỏ thủ tục thành lập KCN nhằm giảm bớt thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. 

Điều kiện đầu tư và kinh doanh. 

Bên cạnh đó, Nghị định 35 cũng hoàn thiện điều kiện đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN (tỷ lệ lấp đầy, quy mô KCN, năng lực của nhà đầu tư và một số điều kiện khác) trên cơ sở kế thừa quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế và căn cứ quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư (“LĐT”) nhằm đảm bảo sự phù hợp với đặc thù của dự án hạ tầng KCN. 

Điều kiện đối với kết cấu hạ tầng KCN. 

Về điều kiện nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN, Nghị định 35 quy định thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN phải đáp ứng các điều kiện: (1) về kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản; (2) điều kiện để được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng; và (3) kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN theo quy định của pháp luật. 

Chuyển đổi KCN. 

Về chuyển đổi KCN sang phát triển khu đô thị – dịch vụ, Nghị định 35 cũng quy định điều kiện chuyển đổi KCN sang phát triển khu đô thị – dịch vụ. Điều này phải phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; nằm trong khu vực nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Thời gian hoạt động phải từ ngày khu công nghiệp được thành lập đến thời điểm xem xét chuyển đổi (tối thiểu là 15 năm hoặc một phần hai thời hạn hoạt động của KCN). 

Ngoài ra, phải có sự đồng thuận của nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN và trên hai phần ba số doanh nghiệp trong khu công nghiệp tại khu vực dự kiến chuyển đổi, trừ các trường hợp: (1) dự án đầu tư đã hết thời hạn hoạt động theo quy định của pháp luật về đầu tư; (2) dự án đầu tư không đủ điều kiện gia hạn cho thuê lại đất theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về dân sự; và (3) dự án đầu tư gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc diện buộc phải di dời theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Go to
  • Expertise
  • People
  • Cases
  • Courses