banner

TAX | VCI-Legal

TAX

On 28 January 2022, the Government officially issued Decree 15/2022/ND-CP (“Decree 15”) prescribing tax exemptions and reductions under Resolution No. 43/2022/QH15 of the National Assembly, on fiscal and monetary policies for supporting socio-economic recovery and development program (“Resolution 43”)
Trong thời gian qua, Tổng cục Thuế và các cục thuế địa phương đã ban hành một số công văn hướng dẫn doanh nghiệp về chính sách thuế đối với các chi phí phát sinh do Covid-19
The General Department of Taxation (“GDT") and local tax authorities have issued a number of guidances on tax policies for Covid-19 related expenses. Accordingly, expenses incurred due to Covid-19
On 15 November 2021, the Government issued Decree No. 101/2021/ND-CP (“Decree 101”) to amend Decree 122/2016/ND-CP, Decree 125/2017/ND-CP and Decree No. 57/2020/ND-CP on preferential
Ngày 15 tháng 11 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 101/2021/NĐ-CP (“Nghị định 101”) để sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP, Nghị định 125/2017/NĐ-CP và Nghị định số 57/2020/NĐ-CP về
On 5 June 2021, the G7 finance ministers published a communiqué that sets out a high-level political agreement on global tax reform, including the reallocation of a share of the global residual
At a recent session in mid-September held by the Standing Committee of the National Assembly (SCNA), the Minister of Finance proposed a draft of the main provisions of a new Government’s Decree
Tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) vào giữa tháng 9 vừa qua, bộ trưởng Bộ Tài chính đã đề xuất dự thảo những nội dung chính cho một Nghị định mới của Chính phủ (“Nghị định”) .
Việt Nam đang ngày càng thể hiện sự tích cực hội nhập giao thương với bạn bè quốc tế thông qua việc ký kết nhiều hiệp định tự do thương mại (“FTAs”) và chính sách mở cửa thuế quan
Go to
  • Expertise
  • People
  • Cases
  • Courses