banner

TAX | VCI-Legal

TAX

Ngày 11/01/2022, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa và tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Để tiếp tục duy trì nỗ lực của Chính phủ trong việc hỗ trợ và thúc đẩy trạng thái bình thường mới hậu COVID-19 trên cả nước, một số chính sách hỗ trợ về tài chính đã tiếp tục được thông qua. Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (“GTGT”), thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”), thuế thu nhập cá nhân (“TNCN”) và tiền thuê đất trong năm 2022 (“Nghị định 34”).
On January 11, 2022, the National Assembly issued Resolution No. 43/2022/QH15 on fiscal and monetary policies for supporting socio-economic recovery and development. To maintain the Government’s progress in supporting and promoting a new-normal throughout the country post–COVID-19, some new financial support policies have been passed. Recently, the Government has issued Decree No. 34/2022/ND-CP on a deferral of payment for value-added tax (“VAT”), corporate income tax (“CIT”), personal income tax (“PIT”) and land leasing fee in the year of 2022 (“Decree 34”).
Vào ngày 05/5/2022, Kent Wong, Luật sư Thành viên kiêm Giám đốc Ngân hàng và Thị trường vốn thuộc Công ty luật TNHH MTV VCI Legal, và đồng thời là chủ tịch tiểu ban pháp luật Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã có bài phỏng vấn với Báo Đầu tư (Vietnam Investment Review - VIR) về việc áp đặt các quy định thuế phù hợp đối với các nhà cung cấp xuyên biên giới. 
On 5 May 2022, Mr. Kent Wong, Partner and Head of Banking & Capital Markets at VCI Legal LLP and Chairman of the European Chamber of Commerce in Vietnam (EuroCham) Legal Sector Committee, was interviewed by Vietnam Investment Review (VIR) about the imposition of suitable tax rules on cross-border providers. 
On 28 January 2022, the Government officially issued Decree 15/2022/ND-CP (“Decree 15”) prescribing tax exemptions and reductions under Resolution No. 43/2022/QH15 of the National Assembly, on fiscal and monetary policies for supporting socio-economic recovery and development program (“Resolution 43”)
Trong thời gian qua, Tổng cục Thuế và các cục thuế địa phương đã ban hành một số công văn hướng dẫn doanh nghiệp về chính sách thuế đối với các chi phí phát sinh do Covid-19
The General Department of Taxation (“GDT") and local tax authorities have issued a number of guidances on tax policies for Covid-19 related expenses. Accordingly, expenses incurred due to Covid-19
On 15 November 2021, the Government issued Decree No. 101/2021/ND-CP (“Decree 101”) to amend Decree 122/2016/ND-CP, Decree 125/2017/ND-CP and Decree No. 57/2020/ND-CP on preferential
Ngày 15 tháng 11 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 101/2021/NĐ-CP (“Nghị định 101”) để sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP, Nghị định 125/2017/NĐ-CP và Nghị định số 57/2020/NĐ-CP về
Go to
  • Expertise
  • People
  • Cases
  • Courses