banner

ĐIỀU KIỆN HỖ TRỢ LÃI SUẤT THEO CÔNG VĂN 5254 |

ĐIỀU KIỆN HỖ TRỢ LÃI SUẤT THEO CÔNG VĂN 5254

Ngày 29/7/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (“BKHĐT”) ra công văn số 5251/BKHĐT-PTDN (“Công Văn 5251”) trả lời một số câu hỏi của Ngân hàng Nhà Nước (“NHNN”) về việc làm rõ một số nội dung tại Nghị định 31/2022/NĐ-CP (“Nghị Định 31”) về hỗ trợ lãi suất từ Ngân sách Nhà Nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Dưới đây là tóm tắt phản hồi của BKHĐT đối với các câu hỏi của NHNN.

Điều kiện, thời hạn hỗ trợ lãi suất vay với doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Hỏi: khách hàng có được hưởng lãi suất hỗ trợ trường hợp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của khách hàng không quy định cụ thể ngành nghề kinh doanh nhưng khách hàng có mục đích sử dụng vốn vay thuộc các ngành được đăng ký kinh doanh theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/6/2018 (“Quyết Định 27”) và thuộc các ngành được hỗ trợ theo Nghị Định 31, hoặc trường hợp khách hàng có đăng ký kinh doanh ngành, nghề được hỗ trợ lãi suất nhưng mục đích sử dụng vốn không phục vụ cho ngành, nghề kinh doanh theo Nghị định 31?

Trả lời: Theo quy định Điều 7 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/11/2021 về đăng ký kinh doanh (“Nghị Định 01”), mặc dù trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không ghi ngành nghề, nhưng doanh nghiệp vẫn phải lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh khi thành lập hoặc khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Đối tượng khách hàng được hỗ trợ lãi suất phải đáp ứng đủ điều kiện sau: (i) có ngành, nghề đăng ký kinh doanh thuộc một trong các ngành, nghề kinh doanh quy định nêu tại điểm a khoản 2 Điều 2 của Nghị Định 31; (ii) mục đích sử dụng vốn vay thuộc một trong các ngành, nghề đã được đăng ký kinh doanh quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 của Nghị Định 31.

Tất toán nợ xấu, bao giờ khách hàng được vay vốn tiếp?

Hỏi: Trường hợp hộ kinh doanh là hộ gia đình không phải đăng ký hộ kinh doanh theo khoản 2 Điều 79 Nghị Định 01, có mục đích sử dụng vốn thuộc ngành, nghề quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị Định 31 thì có được hỗ trợ lãi suất hay không?

Trả lời: Theo khoản 2 Điều 79 và khoản 1 Điều 89 Nghị Định 01, ngành, nghề đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh được ghi nhận đối với hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định 01. Theo điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị Định 31, đối tượng khách hàng được hỗ trợ lãi suất phải đáp ứng đủ điều kiện sau (i) có ngành nghề đăng ký kinh doanh thuộc một trong các ngành nghề kinh doanh quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 của Nghị Định 31; (ii) mục đích sử dụng vốn vay thuộc một trong các ngành, nghề đã được đăng ký kinh doanh quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 của Nghị Định 31. Như vậy, trường hợp hộ gia đình không phải đăng ký hộ kinh doanh theo khoản 2 Điều 79 Nghị Định 01 sẽ không thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất.

TOP 5+ Vay Tiền Theo Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng – Thẻ ATM Tốt Nhất -

Hỏi: trường hợp khách hàng hoạt động trong ngành xây dựng mà vay với mục đích sử dụng vốn cho hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho các ngành kinh tế nêu tại điểm a Khoản 2 Điều 2 (trừ ngành L) thì có được hỗ trợ lãi suất hay không?

Trả lời: Trường hợp khách hàng hoạt động trong ngành xây dựng mà vay với mục đích sử dụng vốn vay cho hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho các ngành kinh tế nêu tại điểm a khoản 2 Điều 2 của Nghị Định 31, căn cứ theo quy định tại Quyết Định 27, ngành xây dựng thuộc mã ngành F, không thuộc trong những nhóm ngành, nghề quy định điểm a Khoản 2 Điều 2 của Nghị Định 31. Như vậy, khách hàng không đáp ứng điều kiện đầu tiên để thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất.

Tại sao lãi suất lại tăng? - Tạp chí Kinh tế Sài Gòn

Hỏi: Các khoản vay trung dài hạn thường có mục đích sử dụng vốn là đầu tư hoặc mua sắm tài sản cố định có phải đối tượng được hỗ trợ lãi suất hay không?

Hỏi: Trường hợp khách hàng mua/thuê mua/thuê bất động sản để làm trụ sở, địa điểm tổ chức sản xuất, kinh doanh ngành, lĩnh vực quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị Định 31 thì có được hỗ trợ lãi suất hay không?

Hỏi: Trường hợp doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh đa ngành nghề, trong đó có ngành được hỗ trợ lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị Định 31, có mục đích sử dụng vốn vay là thanh toán chi phí thường xuyên của doanh nghiệp thì có được hỗ trợ lãi suất cho khoản vay này không (ví dụ như trả lương, thanh toán điện nước, văn phòng phẩm, phí quản lý)?

Trả lời: Khi thẩm định hồ sơ vay vốn, ngân hàng thương mại cần phải đảm bảo đối tượng hưởng lãi suất ưu đãi đáp ứng các điều kiện bao gồm: (i) có ngành nghề đăng ký kinh doanh thuộc một trong các ngành nghề kinh doanh quy định nêu tại điểm a khoản 2 Điều 2 của Nghị Định 31; (ii) mục đích sử dụng vốn vay thuộc một trong các ngành, nghề đã được đăng ký kinh doanh quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 của Nghị Định 31. Các hoạt động như: đầu tư hoặc mua sắm tài sản cố định; mua/thuê mua/thuê bất động sản để làm trụ sở, địa điểm tổ chức sản xuất, kinh doanh; thanh toán chi phí thường xuyên của doanh nghiệp là các hạng mục chi đầu tư dài hạn hoặc chi hoạt động ngắn hạn nằm trong phương án kinh doanh của khách hàng khi vay vốn. Do đó, các ngân hàng thương mại cần phải thực hiện việc quản lý chặt chẽ việc sử dụng vốn vay theo đúng mục đích vay vốn, phương án kinh doanh đã được ngân hàng thẩm định, phê duyệt từ đó đảm bảo đúng đối tượng được hỗ trợ lãi suất.

 

Go to
  • Expertise
  • People
  • Cases
  • Courses