banner

DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ GIẢM TRỪ NGHĨA VỤ THUẾ NHẰM HỖ TRỢ CHO DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI DÂN |

DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ GIẢM TRỪ NGHĨA VỤ THUẾ NHẰM HỖ TRỢ CHO DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI DÂN

Giới thiệu
Tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) vào giữa tháng 9 vừa qua, bộ trưởng Bộ Tài chính đã đề xuất dự thảo những nội dung chính cho một Nghị định mới của Chính phủ (“Nghị định”) . Nghị định này được ban hành với mục đích nhằm quy định chi tiết việc thi hành Nghị quyết mới vừa được UBTVQH thống nhất và ban hành về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 (“Nghị quyết”), với tổng mức hỗ trợ dự kiến lên đến hơn 21.000 tỷ đồng. Nội dung của Nghị định bao gồm việc miễn giảm một số khoản nộp và nghĩa vụ khác áp dụng cho cả doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và có hiệu lực ngay trong năm 2021.

Về Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN):
Mức giảm 30% số thuế TNDN của kỳ tính thuế năm 2021 sẽ được áp dụng đối với các doanh nghiệp được điều chỉnh tại Nghị định và thỏa mãn các điều kiện sau đây: (i) Tổng doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng; (ii) Tổng doanh thu năm 2021 giảm so với năm 2019. Tiêu chí (ii) không áp dụng đối với các doanh nghiệp mới thành lập, chuyển đổi loại hình, tổ chức lại, giải thể, phá sản trong kỳ tính thuế năm 2020 và năm 2021.
“Doanh nghiệp” được hiểu và áp dụng tại Nghị định này được liệt kê bao gồm:
a. Doanh nghiệp thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;
b. Hợp tác xã;
c. Đơn vị sự nghiệp thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;
d. Tổ chức khác thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.
Đối với doanh nghiệp có đơn vị phụ thuộc và địa điểm kinh doanh thì tổng doanh thu bao gồm doanh thu của những cơ sở này thể hiện trên báo cáo tài chính hợp nhất năm.

Về Thuế Giá trị gia tăng (GTGT):
Doanh nghiệp được giảm 30% mức thuế cần nộp đối với các hàng hóa, dịch vụ thuộc một số lĩnh vực kinh doanh như sau:
i. Vận tải, dịch vụ lưu trú, ăn uống; đại lý du lịch, hoạt động quảng bá và tổ chức tour du lịch;
ii. Xuất bản, điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình; sáng tác nghệ thuật và giải trí; thư viện, bảo tàng và hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí (Không bao gồm xuất bản phần mềm và các hàng hóa, dịch vụ trên nền tảng trực tuyến).
Doanh nghiệp có trách nhiệm lập hóa đơn riêng đối với các đối tượng được giảm thuế GTGT và thực hiện kê khai cùng với Tờ khai Thuế GTGT. Đối với trường hợp doanh nghiệp đã lập hóa đơn trước khi được giảm, cần phải lập biên bản hoặc văn bản thỏa thuận giữa bên bán và bên mua, đồng thời bên bán lập hóa đơn điều chỉnh lại sai sót để gửi cho bên mua cùng với trả lại khoản tiền thuế GTGT được giảm.
Khoảng thời gian được dự kiến áp dụng việc miễn giảm thuế này bắt đầu từ 01/10 và kéo dài đến hết năm 2021.

Về hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh:
Đối với tất cả hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh cư trú hoạt động kinh doanh, ngoại trừ hoạt động sản xuất và dịch vụ nội dung thông tin số, được hỗ trợ miễn các loại thuế phải nộp trong hai quý còn lại của năm 2021. Các loại thuế phát sinh được áp dụng chính sách này tại Nghị định là thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế bảo vệ môi trường. Người nộp thuế được hướng dẫn để xác định số thuế được miễn của mình trong tờ khai thuế đối với hoạt động kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV năm 2021. Đối với các trường hợp đã nộp thừa số thuế phát sinh thì người nộp thuế sẽ được xử lý bù trừ vào các kỳ tiếp theo.

Về tiền chậm nộp:
Nghị định cũng đề xuất miễn một số khoản tiền chậm nộp phát sinh trong kỳ tính thuế của năm 2020 và 2021. Cụ thể, căn cứ trên văn bản đề nghị miễn nộp của người nộp thuế và quyết định miễn tiền chậm nộp của cơ quan quản lý thuế có thẩm quyền, các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của doanh nghiệp, tổ chức, bao gồm cả đơn vị phụ thuộc và địa điểm kinh doanh, sẽ được miễn nộp nếu phát sinh lỗ trong kỳ tính thuế năm 2020. Quyết định miễn tiền chậm nộp (nếu có) sẽ được ban hành trong vòng 10 ngày làm việc, được gửi bằng phương thức điện tử và công khai trên trang thông tin điện tử ngành thuế. Tuy nhiên, lưu ý rằng các trường hợp người nộp thuế đã nộp tiền chậm nộp trước khi Nghị quyết của UBTVQH có hiệu lực thì không được xử lý lại.

Relevant topic: DECREE 18 REGARDING TAX POLICIES FOR IMPORTS AND EXPORTS

Go to
  • Expertise
  • People
  • Cases
  • Courses