banner

Kết luận của Thường trực Chính phủ về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030 |

Kết luận của Thường trực Chính phủ về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030

Kết luận của Thường trực Chính phủ về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030

Ngày 06/09/2022, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 277/TB-VPCP, kết luận của Thường trực Chính phủ về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (“Quy hoạch điện VIII”) (“Thông báo 277”). Thông báo 277 cập nhật một số vấn đề liên quan đến việc hoàn thiện Quy hoạch điện VIII cũng như nêu rõ được (i) các nguyên tắc, quan điểm chủ đạo được Thủ tướng Chính phủ (“TTCP”) chỉ đạo, và (ii) các yêu cầu đối với Bộ Công thương (“BCT”) trong quá trình hoàn thiện Quy hoạch điện VIII.

Một số nguyên tắc, quan điểm chủ đạo

 • Đặt lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc lên trên lợi ích cục bộ của địa phương, vùng, miền hay lợi ích nhóm;
 • Đặt mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 như cam kết quốc tế của Việt Nam tại Hội nghị COP26;
 • Quy hoạch tối ưu tổng thể và cho 5 khâu cụ thể, gồm: nguồn điện, truyền tải điện, phân phối điện, sử dụng hiệu quả điện, và giá điện; và
 • Kế thừa những nội dung hợp lý, hiệu quả và giải quyết được các tồn tại, bất cập trong quản lý, thực hiện Quy hoạch điện VII và Quy hoạch điện VII điều chỉnh.
  Kết luận của Thường trực Chính phủ về Quy hoạch điện VIII

Một số yêu cầu đối với BCT

 • Cập nhật các nội dung của Quy hoạch điện VIII có tầm nhìn đến năm 2050 cho đồng bộ với các quy hoạch ngành và quy hoạch quốc gia;
 • Giảm quy hoạch nguồn điện than đến năm 2030: ngoài các dự án đã được loại bỏ, không đưa vào Quy hoạch điện VIII như đã báo cáo, trao đổi, thống nhất với chủ đầu tư (đang gặp khó khăn về vốn) về việc có tiếp tục các dự án điện than trong điều kiện hiện nay không hoặc có phương án xử lý khác;
 • Rà soát tiến độ khả thi các dự án nhiệt điện sử dụng khí trong nước, cắt giảm quy mô công suất nguồn điện khí LNG nhập khẩu và tăng hợp lý quy mô nguồn điện gió;
 • Rà soát quy hoạch nguồn điện mặt trời và đánh giá tác động nguồn điện mặt trời áp mái với mục đích tự sử dụng, không bán vào hệ thống điện quốc gia;
 • Tính toán thêm về quy mô nhập khẩu điện từ các nước láng giềng, nhất là từ CHDCND Lào, nâng quy mô phát triển nguồn điện sinh khối, hydrogen, linh hoạt, v.v.; và
 • Nghiên cứu về định hướng các cơ chế chính sách cần thiết bảo đảm quy định pháp luật để tạo điều kiện thuận lợi trong tổ chức thực hiện Quy hoạch.

Thông báo 277 không đưa ra một thời hạn cụ thể cho việc hoàn thiện và phê duyệt Quy hoạch điện VIII. Hiện nay, các nhà đầu tư đang vô cùng mong mỏi những quy định và hướng dẫn cụ thể hơn cho thị trường năng lượng Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh cơ chế giá ưu đãi cố định (FiT) dành cho điện mặt trời và điện gió (đã hết hiệu lực lần lượt vào tháng 12/2020 và tháng 10/2021) mà chưa được thay thế bởi một cơ chế thị trường nào khác đối với các dự án đang được phát triển.

Go to
 • Expertise
 • People
 • Cases
 • Courses
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh