banner

NGHỊ ĐỊNH 101| BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU, BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI, DANH MỤC HÀNG HÓA VÀ MỨC THUẾ TUYỆT ĐỐI, THUẾ HỖN HỢP, THUẾ NHẬP KHẨU NGOÀI HẠN NGẠCH THUẾ QUAN |

NGHỊ ĐỊNH 101| BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU, BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI, DANH MỤC HÀNG HÓA VÀ MỨC THUẾ TUYỆT ĐỐI, THUẾ HỖN HỢP, THUẾ NHẬP KHẨU NGOÀI HẠN NGẠCH THUẾ QUAN

Ngày 15 tháng 11 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 101/2021/NĐ-CP (“Nghị định 101”) để sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP, Nghị định 125/2017/NĐ-CP và Nghị định số 57/2020/NĐ-CP về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan. Các nội dung điều chỉnh chính bao gồm:

1. Điều chỉnh biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi
Đối với biểu thuế xuất khẩu, Phụ lục I Nghị định 101 điều chỉnh đối với một số nhóm mặt hàng, Phụ lục II Nghị định 101 điều chỉnh mức thuế nhập khẩu ưu đãi.
Một số nội dung điều chỉnh bao gồm:

Ngoài ra, Nghị định 101 cũng bao gồm các mặt hàng mới là đối tượng áp dụng của quy định như “Quả và hạt có dầu để làm giống” (mã HS 9805.00.00) và “Engine ECU, loại sử dụng cho xe có động cơ” (mã HS 9849.46.00).
2. Điều chỉnh biểu thuế xuất khẩu
Nghị định 101 đưa ra hướng dẫn mới đối với các mặt hàng xuất khẩu thuộc nhóm 211 trong Biểu thuế xuất khẩu.
Theo đó, đối với mặt hàng được chi tiết mã hàng 08 chữ số và mô tả hàng hóa của các nhóm 25.23, 27.06, 27.07, 27.08, 68.01, 68.02, 68.03 thì người nộp thuế có thể nộp thuế theo (i) thuế suất xác định trước trong Biểu thuế xuất khẩu, hoặc (ii) tỷ lệ được tính toán dựa trên tỷ lệ giá trị của các nguyên liệu đầu vào.
Đối với các mặt hàng cùng nhóm nhưng chưa được chi tiết cụ thể mã hàng 08 chữ số, thuế suất thuế xuất khẩu là 5%.
3. Điều chỉnh điều kiện thuế nhập khẩu ưu đãi dành cho doanh nghiệp ô tô
a. Tiêu chuẩn khí thải mới
Đối với các loại xe sản xuất từ năm 2018 đến hết năm 2021, tiêu chuẩn khí thải được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi là mức 4 và mức 5.
Đối với các loại xe sản xuất từ năm 2022, tiêu chuẩn khí thải được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu là mức 5 trở lên; hoặc mức 4 và được cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trước ngày 01 tháng 01 năm 2022.
b. Điều chỉnh thời gian xét kỳ ưu đãi thuế
Doanh nghiệp có thể lựa chọn thời gian xét ưu đãi 6 tháng hoặc 12 tháng, so với thời gian chỉ 6 tháng theo quy định trước đây. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi sẽ được tính toán dựa trên thời gian xem xét cụ thể do doanh nghiệp lựa chọn.
c. Điều chỉnh sản lượng sản xuất được ưu đãi
Nghị định 101 quy định mức sản lượng sản xuất mới có thể áp dụng mức hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi cho năm 2021 và giai đoạn 2022-2027.
Đối với xe ô tô xử dụng nhiên liệu xăng, dầu, mức sản lượng sản xuất áp dụng được giảm đáng kể, điều này giúp các nhà sản xuất dễ dàng được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi. Tổng sản lượng để tính có thể được kết hợp từ khối lượng các phương tiện đạt tiêu chuẩn khí thải mức 4 và mức 5.
Đối với xe chạy bằng điện; xe ô tô sử dụng pin nhiên liệu; xe ô tô hybrid; xe ô tô sử dụng nhiên liệu sinh học hoàn toàn; xe ô tô sử dụng khí thiên nhiên, mức sản lượng sản xuất áp dụng vẫn giữ nguyên như quy định trước đây.

OECD TAX REFORM AND WHAT IT MEANS FOR VIETNAM

Go to
  • Expertise
  • People
  • Cases
  • Courses