banner

Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. |

Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Nghị định 44/2022/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản do Chính phủ ban hành vào ngày 29/6/2022 sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2022.

Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản gồm: Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; hệ thống phần mềm phục vụ quản lý, vận hành, khai thác thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản được xây dựng thống nhất trên toàn quốc nhằm chia sẻ, cung cấp thông tin cơ bản về nhà ở và thị trường bất động sản cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân, phục vụ công tác quản lý nhà nước và việc công bố các số liệu thống kê về nhà ở và thị trường bất động sản, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

1/ Nghị định 44 quy định về đối tượng, phạm vi khai thác và sử dụng:

  1. a) Các cơ quan tham gia xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được khai thác dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của cơ quan mình. Việc khai thác dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản ngoài phạm vi quản lý phải được sự chấp thuận của cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản;
  2. b) Các cơ quan quản lý nhà nước được yêu cầu kết nối, chia sẻ thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản có liên quan để phục vụ công tác quản lý nhà nước, hoạt động điều tra, xác minh xử lý hành vi vi phạm pháp luật;
  3. c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân ngoài quy định tại điểm a, b khoản này được quyền yêu cầu chia sẻ, cung cấp thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản phù hợp với quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin;
  4. d) Cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản không được chia sẻ, cung cấp các thông tin ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, bí mật kinh doanh của doanh nghiệp, các thông tin mang tính cá nhân trừ trường hợp phục vụ hoạt động điều tra, xác minh xử lý hành vi vi phạm pháp luật và phục vụ công tác quản lý nhà nước của cơ quan có thẩm quyền.Quy định mới về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và  thị trường bất động sản - Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại

2/ Ba hình thức khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Việc khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản phải tuân thủ quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin và các pháp luật khác có liên quan.

Ba hình thức khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản gồm:

(1) Cổng thông tin của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản: http://www.batdongsan.xaydung.gov.vn. Đây là cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng;

(2) Phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu;

(3) Hợp đồng giữa cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản và bên khai thác, sử dụng dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký cấp quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản gửi phiếu yêu cầu cho cơ quan, đơn vị được giao quản lý, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo các hình thức sau:

(1) Nộp trực tiếp theo hình thức văn bản cho Bên cung cấp.

(2) Gửi qua đường công văn, fax, bưu điện.

(3) Đăng ký trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Bên cung cấp.

Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu, Bên cung cấp xem xét cấp quyền truy cập quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản hợp lệ; trường hợp từ chối cung cấp quyền khai thác, sử dụng, Bên cung cấp phải trả lời nêu rõ lý do.

3/ Công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

Bộ Xây dựng định kỳ công bố các thông tin cơ bản về nhà ở và thị trường bất động sản trên phạm vi toàn quốc tại Cổng thông tin của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, gồm:

(1) Định kỳ hàng năm: trước ngày 31 tháng 12 của năm công bố các số liệu thống kê: Kết quả thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở; số lượng, diện tích nhà ở tại khu vực đô thị, nông thôn; số lượng nhà ở, đất ở được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (*).

(2) Định kỳ hàng quý: ngày cuối cùng của quý công bố các số liệu thống kê: Tổng số dự án bất động sản được cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp phép xây dựng, khởi công; số lượng, diện tích các loại bất động sản của dự án đủ điều kiện đưa vào kinh doanh; số lượng, diện tích các loại bất động sản của dự án đã được giao dịch; số lượng các loại bất động sản của dự án được giao dịch thông qua sàn giao dịch bất động sản; chỉ số giá giao dịch bất động sản; chỉ số lượng giao dịch bất động sản (**).

(3) Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao Sở Xây dựng định kỳ công bố thông tin cơ bản về nhà ở và thị trường bất động sản của địa phương trên Cổng thông tin điện tử do đơn vị quản lý gồm: Định kỳ hàng năm: trước ngày 31 tháng 12 của năm công bố các số liệu thống kê quy định (*) nêu trên; định kỳ hàng quý: ngày cuối cùng của quý công bố các số liệu thống kê quy định tại (**) nêu trên.

Nhìn chung, tính pháp lý không rõ ràng của từng dự án bất động sản sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro cho khách hàng. Nhiều chủ đầu tư không thể trao giấy chứng nhận cho khách hàng do chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Một số vấn đề có thể phát sinh như khó chuyển nhượng hoặc thế chấp tài sản. Do đó, việc công bố thông tin dự án là cần thiết đối với khách hàng và các đơn vị liên quan, góp phần xây dựng thị trường bất động sản minh bạch. Việc công bố danh sách cũng cần được cập nhật liên tục để tạo luồng thông tin kịp thời, đặc biệt cần công bố các điều kiện bảo lãnh ngân hàng. Ngoài ra, cần có quy định xử lý nghiêm những chủ đầu tư trốn tránh việc công bố thông tin dự án. Nhiều chủ đầu tư trốn tránh trách nhiệm gây ảnh hưởng tiêu cực đến khách hàng.

 

Go to
  • Expertise
  • People
  • Cases
  • Courses