banner

Thông tư 15 quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp |

Thông tư 15 quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp

Ngày 03 tháng 10 năm 2022, Bộ Công Thương (BCT) đã ban hành Thông tư 15/2022/TT-BCT quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2022, quy định về phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện cho các Nhà máy điện mặt trời (ĐMT) mặt đất, Nhà máy ĐMT nổi, Nhà máy điện gió trong đất liền, Nhà máy điện gió trên biển. Thông tư này áp dụng đối với:

  • Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN);
  • các nhà đầu tư vào nhà máy/phần nhà máy ĐMT đã ký kết hợp đồng mua bán điện (HĐMBĐ) với EVN trước ngày 01/01/2021, nhưng không đáp ứng điều kiện áp dụng giá mua điện theo Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ (TTCP);[1]
  • các nhà đầu tư vào nhà máy/phần nhà máy điện gió đã ký kết HĐMBĐ với EVN trước ngày 01/11/2021 nhưng không đáp ứng điều kiện áp dụng giá mua điện theo Quyết định Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg, ngày 10/09/2018 của TTCP.[2]

Thông tư quy định hai nội dung chính:

  • Chương II quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy ĐMT, điện gió chuyển tiếp, cụ thể là các nguyên tắc và công thức tính toán cụ thể. Theo đó, giá trị tối đa áp dụng với nhà máy điện là giá phát điện của nhà máy điện chuẩn được xác định theo phương pháp quy định tại Thông tư.
  • Chương III quy định trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định và ban hành khung giá điện, tham khảo sơ đồ dưới đây:

[1] Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/04/2020 của TTCP quy định cơ chế khuyến khích, phát triển điện mặt trời tại Việt Nam.

[2] Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg ngày 10/09/2018 của TTCP sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 26/06/2011 của TTCP quy định cơ chế khuyến khích phát triển điện gió tại Việt Nam.

Go to
  • Expertise
  • People
  • Cases
  • Courses