banner

THÔNG TƯ SỐ 02/2023/TT-BXD |

THÔNG TƯ SỐ 02/2023/TT-BXD

Ngày 3 tháng 3 năm 2023, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng (Thông tư 02-BXD), có hiệu lực từ ngày 20 tháng 4 năm 2023. 

Thông tư 02-BXD làm rõ một số điều khoản của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 50/2021/NĐ-CP) liên quan đến hợp đồng xây dựng và thay thế một số thông tư trước đây, bao gồm Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng, Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng, Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình và Thông tư số 30/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thiết kế – cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình. 

Thông tư 02-BXD bắt buộc các tổ chức và cá nhân liên quan đến việc chuẩn bị và quản lý hợp đồng xây dựng trong ba trường hợp: dự án đầu tư xây dựng sử dụng ngân sách đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn nhà nước (trừ ngân sách đầu tư công) và các gói dự án đối tác công tư (PPP). Tuy nhiên, đề nghị các tổ chức và cá nhân khác cũng tham khảo Thông tư 02-BXD khi chuẩn bị và ký kết hợp đồng xây dựng. 

Một số nội dung trong Thông tư 02/2023 TT-BXD

Đối với việc tạm thanh toán, Thông tư 02-BXD cung cấp hướng dẫn chi tiết, đặc biệt là đối với các hợp đồng giá đơn vị điều chỉnh, cho phép sử dụng giá đơn vị được quy định trong hợp đồng để tạm thanh toán trong trường hợp thiếu dữ liệu cần thiết để điều chỉnh giá đơn vị. 

Thông tư 02-BXD cũng cung cấp hướng dẫn về điều chỉnh giá, yêu cầu ký kết phụ lục trong trường hợp thêm vào hợp đồng kết quả từ việc điều chỉnh giá. Đối với các hợp đồng tư vấn xây dựng trong đó thanh toán được thực hiện theo đợt, Thông tư 02-BXD quy định việc điều chỉnh lương được tính bằng công thức được quy định trong phụ lục của thông tư. 

Thông tư 02-BXD nhìn chung loại bỏ các hướng dẫn chi tiết cho các hợp đồng xây dựng, cho phép các bên thỏa thuận tự do hơn. Tuy nhiên, sự thiếu hướng dẫn có thể trở thành một trở ngại nếu không đạt được thỏa thuận chung, đặc biệt là trong các trường hợp liên quan đến rủi ro và trường hợp bất khả kháng. 

Trong các điều khoản chuyển tiếp, Thông tư 02-BXD yêu cầu điều chỉnh nội dung của hợp đồng xây dựng trong các tài liệu đấu thầu được phê duyệt nhưng chưa được công bố và yêu cầu đề nghị để phù hợp với Thông tư 02-BXD. Các nhà thầu đã đăng ký các tài liệu đấu thầu phải được thông báo về bất kỳ điều chỉnh nào được thực hiện đối với nội dung của hợp đồng. 

Công ty của chúng tôi, VCI LEGAL, sẵn sàng để cung cấp lời khuyên về các hợp đồng xây dựng và hỗ trợ đảm bảo tuân thủ Thông tư 02-BXD. 

Go to
  • Expertise
  • People
  • Cases
  • Courses
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh