banner

Tờ trình 5709 của Bộ Công thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030 |

Tờ trình 5709 của Bộ Công thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030

Ngày 23 tháng 09 năm 2020, Bộ Công Thương (“BCT”) đã ban hành Tờ trình 5709/TTr-CBT (“Tờ trình 5709”) về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (“QHĐ8”). Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Chính phủ về QHĐ8 tại Thông báo số 277/TB-VPCP ngày 06/09/2022, BCT đã đưa ra một số đề xuất đáng chú ý như sau:

Tổng công suất

BCT kiến nghị phê duyệt QHĐ8 với cơ cấu nguồn điện tới năm 2030 có tổng công suất nguồn điện khoảng 121.495-146.430 MW (không tính điện mặt trời mái nhà và các nguồn đồng phát). Năng lượng tái tạo ngoài thủy điện (điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối, v.v.) chiếm tỷ lệ 18,67-23,46% trong cơ cấu nguồn điện.

Tổng vốn đầu tư

Tổng nhu cầu vốn đầu tư để thực hiện chương trình phát điện trong giai đoạn 2021-2030 khoảng 106,3-143,8 tỷ USD, trong đó vốn đầu tư cho:

(i) phát triển nguồn điện khoảng 90,6-127,8 tỷ USD (mỗi năm khoảng 9,1-12,8 tỷ USD); và

(ii) lưới điện truyền tải khoảng 15,3-15,9 tỷ USD (mỗi năm khoảng 1,5-1,6 tỷ USD).

Trình lại Quy hoạch điện VIII trước 15/6

Năng lượng tái tạo

(c) Điện gió: Tờ trình 5709 ước tính công suất điện gió đang vận hành hiện nay là 4.126 MW. QHĐ8 ưu tiên phát triển mạnh điện gió trên bờ và điện gió ngoài khơi. Trước đó, tại Tờ trình 4947/TTr-BCT năm 2021, dự kiến năm 2030 công suất điện gió trên bờ lên đến 16.121 MW và điện gió ngoài khơi là 7.000 MW (riêng miền Bắc 4.000 MW). Sau khi rà soát, Tờ trình 5709 dự kiến 700 MW điện gió trên bờ được tăng thêm tại miền Bắc để tận dụng tiềm năng gió tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

(d) Điện mặt trời: Tờ trình 5709 ước tính đến hết năm 2020, Việt Nam đã có trên 105.000 hệ thống điện mặt trời mái nhà được đưa vào vận hành với tổng công suất 7.755 MW. Xem xét tiềm năng phát triển điện mặt trời mái nhà, QHĐ8 khuyến khích việc phát triển mạnh điện mặt trời mái nhà với mục đích tự sử dụng, không nối lưới. Bên cạnh đó, Tờ trình 5709 đề xuất cho phép tiếp tục phát triển 2.360,2 MW điện mặt trời đã được chấp thuận nhà đầu tư để tránh rủi ro về mặt pháp lý, tránh xảy ra khiếu kiện và đền bù cho nhà đầu tư.

Giá điện

Giá điện bình quân (quy về USD 2020) sẽ tăng dần từ mức 7,9 cent/kWh vào năm 2020 lên mức 8,4-9,4 cent/kWh vào năm 2030. Giai đoạn 2031-2050, ước tính giá điện bình quân sẽ vào khoảng 10,8-11,4 cent/kW

Go to
  • Expertise
  • People
  • Cases
  • Courses