banner

Legal News & Publications |

Legal News & Publications

Ngày 16/6/2022, Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã chính thức thông qua Nghị quyết ...
On June 16, 2022, the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam officially approved a ...
Ngày 11/01/2022, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa và tiền tệ ...
On January 11, 2022, the National Assembly issued Resolution No. 43/2022/QH15 on fiscal and ...
On 17 May 2022, the Vietnam Blockchain Association was launched in the capital city of Hanoi, ...
Sáng 17/5/2022, Hiệp hội Công nghệ chuỗi khối Việt Nam (Hiệp hội Blockchain Việt Nam) chính thức ra ...
Ngày 28/5/2022, Nghị định 35/2022/NĐ-CP (Nghị định 35) quy định về quản lý khu công nghiệp và khu ...
On May 28, 2022, Decree 35/2022/ND-CP (“Decree 35”) stipulating the management of industrial parks ...
Vào ngày 05/5/2022, Kent Wong, Luật sư Thành viên kiêm Giám đốc Ngân hàng và Thị trường vốn thuộc ...
Go to
  • Expertise
  • People
  • Cases
  • Courses