banner

Newly Published | VCI-Legal - Part 5

Newly Published

On May 23rd 2022, US President Joe Biden launched discussions on a new economic cooperation initiative, named the Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (“IPEF”). With this new economic framework, Vietnam and other countries hope to strengthen and develop the digital economy, improve competitiveness, and adapt sustainably to bring prosperity to the country and the region. 
Vào ngày 23/5/2022, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã khởi động buổi thảo luận về một sáng kiến kinh tế mới có tên “Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương vì sự thịnh vượng (“IPEF”). Với khuôn khổ kinh tế mới này, Việt Nam và các quốc gia khác hi vọng có thể củng cố và phát triển nền kinh tế số, nâng cao khả năng cạnh tranh và thích ứng bền vững để mang lại sự thịnh vượng cho quốc gia và khu vực. 
Vào ngày 13/4/2022, Kent Wong, Luật sư Thành viên kiêm Giám đốc Ngân hàng và Thị trường vốn thuộc Công ty luật TNHH MTV VCI Legal, đã có bài phỏng vấn với Báo Đầu tư (Vietnam Investment Review - VIR) về việc VinFast
On 13 April 2022, Kent Wong, Partner and Head of Banking & Capital Markets at VCI Legal LLP, was interviewed by Vietnam Investment Review (VIR) about VinFast filing its initial public offering (IPO) at
On 9 February 2022, Vietnam signed the Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting
VCI LEGAL is proud to announce that our Special Counsel, Mr David (Seungmok) Oh, has been appointed as Legal Advisor for the Korean Chamber of Commerce and Industry in the South
Corruption and bribery, which distort public spending and discourage investment and growth, has long been a pressing issue that requires attention and strict handling.
Luật Kinh doanh Bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014 (“Luật KDBĐS”) là một văn bản pháp lý phổ biến thường được tham khảo đến trong quá trình làm kinh doanh tại Việt Nam
The Law on Real Estate Business No. 66/2014/QH13 dated November 25, 2014 (“LOREB”) is a popular legal instrument that is referred when doing business in Vietnam due to the bustling real estate
Go to
  • Expertise
  • People
  • Cases
  • Courses